เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไข
– ผู้ที่ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนร่วมสนุกผ่าน https://fiber.3bb.co.th/CNY2024 โดยในต่อที่ 1 สามารถร่วมสนุกได้ทั้งลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 ที่สมัครใหม่ (ไม่เกิน 1 เดือน) และลูกค้าปัจจุบัน แต่ต่อที่ 2 จะได้รับรางวัลเฉพาะลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
– ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีลำดับลงทะเบียนตรงกับเลขมหาเฮงที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนี้ ต่อที่ 1 รางวัลแพ็กเกจทัวร์ กรุงเทพ-ฮ่องกง (3 วัน 2 คืน) 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท (ลำดับที่ 167) และต่อที่ 2 ได้แก่ แผ่นทองคำแท้ 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 8,545 บาท 4 รางวัล (ลำดับที่ 267, 367, 467,567), แผ่นทองคำแท้ 0.5 สลึง มูลค่ารางวัลละ 4,333 บาท 5 รางวัล (ลำดับที่ 45, 145, 245, 345, 445), รางวัลตุ๊กตา Starbucks Dragon Bearista Bear มูลค่า 850 บาท 5 รางวัล (ลำดับที่ 50,150,300,450,600) และรางวัล Starbucks Card มูลค่า 500 บาท 20 รางวัล (ลำดับที่ 20, 111, 120, 220, 222, 320, 333, 420, 444, 520, 555, 620, 666, 720, 777, 820, 888, 920, 999, 1111) รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 35 รางวัล รวมมูลค่า 120,095 บาท
– มูลค่ารางวัลแพ็กเกจทัวร์และทองคำเป็นมูลค่าประมาณการเท่านั้น เนื่องจากมีความผันผวนของราคาของรางวัล
– ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดแค่รางวัลเดียวเท่านั้น
– ระยะเวลาแคมเปญ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตัดสินรางวัล วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 8.00 – 10.00 น. ประกาศรางวัล วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ทาง 3BB FIBRE3 Facebook Official Page และเว็บไซต์ 3BB FIBRE3
– ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระค่าภาษีของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
– เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรางวัล และผู้โชคดีจะต้องโอนเงินค่าภาษีของรางวัลและส่งหลักฐานการรับของรางวัลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 วันนับจากประกาศรางวัล
– ต่อที่ 1 ผู้ที่ได้รางวัลแพ็กเกจทัวร์จะต้องเดินทางมารับจดหมายรับของรางวัลตัวจริงด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลกับบริษัททัวร์ ทั้งนี้ผู้โชคดีจะต้องเดินทางตามรายละเอียดแพ็กเกจทัวร์ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ และจะต้องเดินทางภายใน 30 มิถุนายน 2567
– ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาที่กำหนด,ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว หรือขาดคุณสมบัติบางประการที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศที่กำหนดได้ ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีและจะไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ
– ในกรณีที่ผู้โชคดีต้องการอัปเกรดหรือเพิ่มบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางบริษัททัวร์ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ทางผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวและชำระโดยตรงกับทางบริษัททัวร์เท่านั้น
– ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่น เกิดภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศและต่างประเทศ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทุกกรณี
– รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์
– ต่อที่ 2 ผู้ที่ได้รางวัลแผ่นทองจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ส่วนผู้ทื่ได้รับรางวัล ตุ๊กตา Starbucks Dragon Bearista Bear และ Starbucks Card ทางบริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการนับจากวันประกาศรางวัล
– หากผู้โชคดีไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ชดเชยอื่นๆได้
– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดเป็น ส่วนลด หรือ สิทธิพิเศษอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข
– ผู้ที่ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนร่วมสนุกผ่าน https://fiber.3bb.co.th/CNY2024 โดยในต่อที่ 1 สามารถร่วมสนุกได้ทั้งลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 ที่สมัครใหม่ (ไม่เกิน 1 เดือน) และลูกค้าปัจจุบัน แต่ต่อที่ 2 จะได้รับรางวัลเฉพาะลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
– ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีลำดับลงทะเบียนตรงกับเลขมหาเฮงที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนี้ ต่อที่ 1 รางวัลแพ็กเกจทัวร์ กรุงเทพ-ฮ่องกง (3 วัน 2 คืน) 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท (ลำดับที่ 167) และต่อที่ 2 ได้แก่ แผ่นทองคำแท้ 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 8,545 บาท 4 รางวัล (ลำดับที่ 267, 367, 467,567), แผ่นทองคำแท้ 0.5 สลึง มูลค่ารางวัลละ 4,333 บาท 5 รางวัล (ลำดับที่ 45, 145, 245, 345, 445), รางวัลตุ๊กตา Starbucks Dragon Bearista Bear มูลค่า 850 บาท 5 รางวัล (ลำดับที่ 50,150,300,450,600) และรางวัล Starbucks Card มูลค่า 500 บาท 20 รางวัล (ลำดับที่ 20, 111, 120, 220, 222, 320, 333, 420, 444, 520, 555, 620, 666, 720, 777, 820, 888, 920, 999, 1111) รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 35 รางวัล รวมมูลค่า 120,095 บาท
– ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดแค่รางวัลเดียวเท่านั้น
– ระยะเวลาแคมเปญ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตัดสินรางวัล วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 8.00 – 10.00 น. ประกาศรางวัล วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ทาง 3BB FIBRE3 Facebook Official Page และเว็บไซต์ 3BB FIBRE3
– ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาทจะต้องชำระค่าภาษีของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
– เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรางวัล และผู้โชคดีจะต้องโอนเงินค่าภาษีของรางวัลและส่งหลักฐานการรับของรางวัลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 วันนับจากประกาศรางวัล
– ต่อที่ 1 ผู้ที่ได้รางวัลแพ็กเกจทัวร์จะต้องเดินทางมารับจดหมายรับของรางวัลตัวจริงด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลกับบริษัททัวร์ ทั้งนี้ผู้โชคดีจะต้องเดินทางตามรายละเอียดแพ็กเกจทัวร์ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ และจะต้องเดินทางภายใน 30 มิถุนายน 2567
– ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาที่กำหนด,ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว หรือขาดคุณสมบัติบางประการที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศที่กำหนดได้ ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีและจะไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ
– ในกรณีที่ผู้โชคดีต้องการอัปเกรดหรือเพิ่มบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ทางบริษัททัวร์ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ทางผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวและชำระโดยตรงกับทางบริษัททัวร์เท่านั้น
– ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่น เกิดภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ฉุกเฉินในประเทศและต่างประเทศ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทุกกรณี
– รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัททัวร์
– ต่อที่ 2 ผู้ที่ได้รางวัลแผ่นทองจะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ส่วนผู้ทื่ได้รับรางวัล ตุ๊กตา Starbucks Dragon Bearista Bear และ Starbucks Card ทางบริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการนับจากวันประกาศรางวัล
– หากผู้โชคดีไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณีและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ชดเชยอื่นๆได้
– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดเป็น ส่วนลด หรือ สิทธิพิเศษอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า