Promotion

บริการ 3BB My Cashback (บริการเครดิตเงินคืน)

บริการ My Cashback (บริการเครดิตเงินคืน) เป็นบริการที่ให้บริการโดยบริษัท อินไซต์ มีเดีย จำกัด / Insite Media Co., Ltd. (“MyCashback”) โดย MyCashback มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า 3BB

- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB โดยรับสิทธิ์ใช้บริการผ่านช่องทาง 3BB Member Application เท่านั้น

- ลูกค้า 3BB ใช้ 100 พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าในกระเป๋าเงินของลูกค้าที่ผูกไว้กับบัญชีบริการ My Cashback มูลค่า 140 บาท โดยจำกัด 1 รหัสลูกค้า ใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

- ผู้ที่ต้องการเข้าถึงการใช้งานสำหรับซื้อสินค้าผ่านบริการ My Cashback มีข้อกำหนดดังนี้

 1. สมาชิกมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. สมาชิกจะต้องซื้อสินค้ากับร้านค้าพันธมิตรผ่านบริการนี้เท่านั้น
 3. สมาชิกจะต้องทำการเพิ่มสินค้าลงในตระกร้า
 4. สมาชิกจะต้องทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 5. สมาชิกต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

- การรับเงินคืน

 1. ทุกการสั่งซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
 2. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 1 วัน จะสามารถสะสมเงินในกระเป๋าเงิน และสามารถถอนเงินได้ทันทีเมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่ระบบกำหนด และหากมีรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ระบบจะหักเงินจำนวนดังกล่าวกลับคืนสู่ระบบ และยอดเงินในกระเป๋าเงินของสมาชิกจะติดลบได้ และบัญชีสมาชิกจะถูกระงับชั่วคราว
 3. สมาชิกที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 1 วัน จะสามารถรับเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยืนยันรายการแล้วเท่านั้น ระยะเวลายืนยันรายการจากเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซประมาณ 120 วัน

- การถอนเงิน

 1. สามารถถอนเงินทั้งหมด จากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสม เมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 150 บาท
 1. สามารถถอนเงินจากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมไปยังบัญชีธนาคารที่สมาชิกกำหนดได้เอง โดยเงินคืนนี้เป็นความรับผิดชอบของ MyCashback แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้โอนคืนให้แก่สมาชิก
 2. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคารที่สมาชิกเป็นผู้กำหนด บริษัทฯ จะ
  ไม่รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากรายการถอนเงิน
 1. สมาชิกจะได้รับเงินคืน หลังจากรายการถอนเงินของสมาชิกได้รับการอนุมัติจาก MyCashback แล้วภายใน 7 วันทำการ

- การระงับการใช้บริการเมื่อทำผิดข้อกำหนด

 1. สมาชิกมีกระเป๋าเงินติดลบ
 2. โดยดุลพินิจของ MyCashback แล้วเห็นว่า สมาชิกมีการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าบ่อยครั้ง
 3. สมาชิกมีเจตนาฉ้อโกง หรือ ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ

 

- เงื่อนไขอื่นๆ

 1. รายการเงินคืนเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแต่ละร้านค้า สามารถตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ของร้านค้าได้ตามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแต่ละร้านค้า
 2. MyCashback ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำนวนเงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินคืนที่สมาชิกได้รับแล้ว

- รายละเอียดรายการซื้อสินค้า การเข้าถึงการใช้งานบริการ การรับเงินคืน การถอนเงิน การระงับการใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ MyCashback กำหนด

- บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากบริการ My Cashback หรือที่เกิดจากกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการใดๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของบริการ My Cashback รวมถึงข้อจำกัดในการให้บริการในกรณีล่าช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากบริการ My Cashback ซึ่ง MyCashback เป็นผู้ให้บริการดังกล่าว

- กรณีที่บริการ MyCashback สิ้นสุดลง บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ และสมาชิกจะต้องทำการถอนเงินทั้งหมดจากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมไว้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริการ MyCashback
สิ้นสุดลง หากสมาชิกไม่ได้ดำเนินการถอนเงินภายในกำหนดเวลา สมาชิกหมดสิทธิได้รับการคืนเงินดังกล่าว บริษัทฯ
ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อสมาชิกเกี่ยวกับการที่บริการ MyCashback สิ้นสุดลงไม่ว่าสมาชิกจะได้ทำการถอนเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ MyCashback แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบ
โอนเงินดังกล่าวคืนให้แก่สมาชิกในทุกกรณี

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเฉพาะส่วนของบริษัทฯ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Terms and conditions for My Cashback Service:

My Cashback Service (Cashback Service) is a service provided by Insite Media Company Limited (“MyCashback”), MyCashback gives special privileges to 3BB customers;

- Exclusive for 3BB customers who redeem 3BB points at 3BB Member Application;

- Redeem 3BB points in the amount of 100 points to receive cash back into your wallet at your own My Cashback Service account, in the amount of 140 Baht;

- Point redemption is limited to one time only per 1 account number;

 

- To access for purchasing through My Cashback Service, the following requirements are required:

 1. At least 18 years of age.
 2. The member must purchase the products from the partner stores through My Cashback Service only.
 3. The member must add products to cart.
 4. The member must make the payment completely.
 5. The member must have a residence in Thailand.

- Receiving Cashback

 1. All purchases must be approved by the ecommerce platform owner.
 2. Members who are entitled to receive a refund within 1 day will be able to accumulate money in the wallet, Member’s My Cashback Service account, and can withdraw money immediately after reaching the minimum amount set by the system. If there are items that are disapproved by the ecommerce platform owner, the system will deduct the amount back to the system.  Then your wallet balance can be negative and member accounts will be temporarily suspended.
 3. Members who are not eligible to receive a refund within 1 day will be able to receive a refund only after the ecommerce platform owner has confirmed the transaction. Duration for such confirmation around 120 days.

- Withdrawal

 1. All money can be withdrawn from the wallet that the member has accumulated to the minimum required amount 150 Baht.
 2. All money can be withdrawn from the wallet where the member has accumulated the minimum amount required to your own Bank Account. MyCashback is solely responsible for transferring such money back to the member.
 3. Withdrawal fees is subject to the terms and conditions of the bank as specified by the member. The Company shall not be responsible for any fees incurred from withdrawal transactions.
 1. Members will receive a refund after the member's withdrawal has been approved by MyCashback within 7 working days.

 

- Suspension of service when the terms are breached

 1. Members have a negative wallet.
 2. MyCashback's discretion considers that members frequently cancel the order.
 3. The member has a tendency to cheat or has bad intention against for the system.

 

- Other conditions

 1. The cashback is subject to the terms and conditions of each e-commerce platform owner. The member can check the terms and conditions of each store according to each e-commerce platform.
 2. MyCashback reserves the right to change the amount of cash back without prior notice. And there will be no change to the amount of cash back in case that members have already received cash back.

 

- The details of shopping lists, accessibility to My Cashback Service, receiving cashback, withdrawal, suspension of service and other conditions are subject to the terms and conditions as specified by MyCashback.

 

- Triple T Broadband Public Company Limited (the “Company”) shall not be responsible for any damage, loss, or expenses whether directly or indirectly arising or resulting from My Cashback Service or arising from any changes, increase or decrease or modification of the process of My Cashback Service both at present and in the future, including any limitation of service in case of delay or any disruptions caused by My Cashback Service which MyCashback is the service provider.

 

- In case of MyCashback Service is terminated, the Company will notify the member in advance through the Company's channels and the member shall withdraw all money from the wallet that the member has accumulated within 30 days from the termination date of MyCashback Service. If the member fails to withdraw the money within such period, the member is not entitled to receive such money back. The Company shall not be responsible for the termination of MyCashback Service whether the member has withdrawn all or part of such money within the said period or not. MyCashback is solely responsible for transferring such money back to the member in all cases.

 

- The Company reserves the right to change the Company’s terms and conditions without prior notice.

ลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการ 3 เดือนรับฟรี ส่วนลด 3%

เงื่อนไขลูกค้า 3BB Payment Channels 3 เดือน

เงื่อนไข 3BB TH

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ 3 เดือน ผ่านช่องทาง 3BB Shop , ช่องทาง 3BB Application หรือ Website 3BB เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 3% โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
 3. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการ 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้
 4. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 3%

เงื่อนไข 3BB EN

 1. Customers must make 3-month advance payments through 3BB Shop, 3BB Application or Website 3BB only.
 2. Customers will receive 3% discount , limit of 1 customer code per 1
 3. In case of service cancellation and refund of the 3-month advance payment, Customers will not receive privileges of this promotion.
 4. In case of using the package for employees, will not receive 3%

ลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการ 6 เดือนรับฟรี ส่วนลด 5%

เงื่อนไขลูกค้า 3BB Payment Channels 6 เดือน

เงื่อนไข 3BB TH

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ 6 เดือน ผ่านช่องทาง 3BB Shop , ช่องทาง 3BB Application หรือ Website 3BB เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 5% โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
 3. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการ 6 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้
 4. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 5%

เงื่อนไข 3BB EN

 1. Customers must make 6-month advance payments through 3BB Shop, 3BB Application or Website 3BB only.
 2. Customers will receive 5% discount , limit of 1 customer code per 1
 3. In case of service cancellation and refund of the 6-month advance payment, Customers will not receive privileges of this promotion.
 4. In case of using the package for employees, will not receive 5%

ลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการรายปีรับฟรี ส่วนลด 8%

เงื่อนไขลูกค้า 3BB Payment Channels 12 เดือน

เงื่อนไข 3BB TH

 1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ 12 เดือน ผ่านช่องทาง 3BB Shop , ช่องทาง 3BB Application หรือ Website 3BB เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
 3. กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการ 12 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้
 4. ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 8%

เงื่อนไข 3BB EN

 1. Customers must make 12-month advance payments through 3BB Shop, 3BB Application or Website 3BB only.
 2. Customers will receive 8% discount , limit of 1 customer code per 1
 3. In case of service cancellation and refund of the 12-month advance payment, Customers will not receive privileges of this promotion.
 4. In case of using the package for employees, will not receive 8%