Internet Only
เร็ว แรง เร้าใจ กับมาตรฐานเน็ตบ้านไฟเบอร์ความเร็วสูงสุดคุ้มค่า พร้อมบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

GIGAFIBER
เน็ตแรง ราคาเบา คุ้มนานตลอด 2 ปี

*24 Month Contract Excluded Vat