This website uses cookies for your better user experience. Read more about the site's use of cookies atPrivacy Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ บริการเสริม Topup

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม PlayTV Box+Content

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยเงื่อนไขการให้บริการ เป็นบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (3BB PlayTV) ภายใต้ใบอนุญาตของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (“SBN”) และบริษัท ไมโม่เทค จำกัด (“MMT”) ซึ่งมีข้อตกลงให้นำออกให้บริการกับ 3BB และบริการเสริมอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ หรือบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการตกลงทำสัญญาใช้บริการในอนาคต ซึ่งให้บริการรวมกันในรูปแบบแพ็กเกจ และให้บริการโดย 3BB, SBN, MMT และ/หรือบุคคลที่สาม (ถ้ามี) รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”

บริการเสริมที่ตกลงใช้บริการ

* ระยะเวลาสัญญา คือระยะเวลาขั้นต่ำในการใช้บริการ นับตั้งแต่วันเริ่มให้บริการ ** ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** Play S ประกอบด้วย ช่องรายการ Premium Channel, VIU

 • อุปกรณ์ Play Box จำนวน 1 ชุด (1 complete set) ราคาต่อชุด 2,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการให้บริการเสริมเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และสัญญาว่าจะใช้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน บริษัทฯ จึงนำอุปกรณ์ที่ยืมดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามข้อกำหนดนี้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ และต้องส่งอุปกรณ์คืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการเสริม กรณีผู้ใช้บริการไม่คืนอุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนเก็บอุปกรณ์คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด
 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • ผู้ใช้บริการ PlayTV + Play S ต้องเป็นผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลักที่ยังไม่มีบริการ TV
 • ผู้ใช้บริการบริการ PlayTV + Play S สามารถเพิ่ม Play Box2, Box3 ได้ โดยสามารถเพิ่มกล่อง ได้สูงสุด เมื่อรวมกับแพ็กเกจหลักแล้ว ไม่เกิน 3 กล่อง โดย Box2, Box3 รับสิทธิการใช้งานและรับชมคอนเทนส์ เป็นไปตามแพ็กเกจหลักของผู้ใช้บริการ โดยคิดค่าบริการสำหรับกล่องที่เพิ่ม 129 บาทต่อกล่องต่อเดือน
 • ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูล หรือนำสถิติที่เกิดขึ้นจากการให้บริการนี้เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการตามความเหมาะสม
 • ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และเป็นผู้ให้บริการภายใต้ข้อกำหนดนี้ เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่จำเป็น ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ด้วยกันเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ และเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการในการรับสิทธิพิเศษจากโครงการต่างๆ ที่มีในปัจจุบันและจะมีเพิ่มในอนาคต
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิการบริการโทรทัศน์ เฉพาะภายในที่พักอาศัยหรือสถานที่ติดตั้งของผู้ใช้บริการเพื่อรับชมรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีหรือยินยอมให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือออกแสดง หรือทำให้ปรากฏไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในที่สาธารณะไม่ว่าวิธีการใดๆ ไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือนำไปใช้ในทางการค้าหรือเพื่อหาประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนดังกล่าวเองทั้งสิ้น และให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที
 • บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษได้ทันที หากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบาย กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการใดๆ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม PlayBox Box2, Box3

 • ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการเสริม จะต้องจดทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (3BB Broadband Internet) ของ 3BB เป็นบริการหลัก ภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเดียวกัน และมีสถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการทุกบริการเป็นสถานที่เดียวกัน ตลอดระยะเวลาการใช้บริการเสริม
 • อุปกรณ์ Play BOX จำนวน 1 ชุด (1 complete set) ราคาต่อชุด 2,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการให้บริการเสริมเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และสัญญาว่าจะใช้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน บริษัทฯ จึงนำอุปกรณ์ที่ยืมดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามข้อกำหนดนี้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ และต้องส่งอุปกรณ์คืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการเสริม กรณีผู้ใช้บริการไม่คืนอุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนเก็บอุปกรณ์คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด
 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • บริการ PlayBox Box2, Box3 ให้บริการโดย 3BB
 • ผู้ใช้บริการ PlayBox Box2, Box3 ต้องเป็นผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก PlayTV โดยสามารถเพิ่มกล่อง ได้สูงสุด เมื่อรวมกับแพ็กเกจหลักแล้ว ไม่เกิน 3 กล่อง โดยคิดค่าบริการสำหรับกล่องที่เพิ่ม 129 บาทต่อกล่องต่อเดือน
 • ผู้ใช้บริการรับสิทธิการใช้งานและรับชมคอนเทนส์ เป็นไปตามแพ็กเกจหลักของผู้ใช้บริการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิการบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (3BB PlayTV) เฉพาะภายในที่พักอาศัยหรือสถานที่ติดตั้งของผู้ใช้บริการเพื่อรับชมรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีหรือยินยอมให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือออกแสดง หรือทำให้ปรากฏไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในที่สาธารณะไม่ว่าวิธีการใดๆ ไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือนำไปใช้ในทางการค้าหรือเพื่อหาประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนดังกล่าวเองทั้งสิ้น และให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเสริมตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเสริมใดๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม Super Mesh

 • ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการเสริม จะต้องจดทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (3BB Broadband Internet) ของ 3BB เป็นบริการหลัก ภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเดียวกัน และมีสถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการทุกบริการเป็นสถานที่เดียวกัน ตลอดระยะเวลาการใช้บริการเสริม
 • อุปกรณ์ ONT รุ่น AX3000 มูลค่า 2,200 บาทต่อตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับการให้บริการเสริมเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และสัญญาว่าจะใช้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน บริษัทฯ จึงนำอุปกรณ์ที่ยืมดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามข้อกำหนดนี้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ และต้องส่งอุปกรณ์คืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการเสริม กรณีผู้ใช้บริการไม่คืนอุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนเก็บอุปกรณ์คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด
 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • บริการ Super Mesh รองรับเฉพาะแพ็กเกจหลักที่เป็น FTTX และสามารถเพิ่ม Super Mesh ได้สูงสุดรวมกับอุปกรณ์แพ็กเกจหลัก จำนวน 4 อุปกรณ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเสริมตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเสริมใด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม Super Mesh 1.5Gbps.

 • ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการเสริม จะต้องจดทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (3BB Broadband Internet) ของ 3BB เป็นบริการหลัก ภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเดียวกัน และมีสถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการทุกบริการเป็นสถานที่เดียวกัน ตลอดระยะเวลาการใช้บริการเสริม
 • อุปกรณ์ ONT รุ่น AX5400(A) มูลค่า 4,900 บาทต่อตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับการให้บริการเสริมเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และสัญญาว่าจะใช้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน บริษัทฯ จึงนำอุปกรณ์ที่ยืมดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามข้อกำหนดนี้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ และต้องส่งอุปกรณ์คืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการเสริม กรณีผู้ใช้บริการไม่คืนอุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนเก็บอุปกรณ์คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด
 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • บริการ Super Mesh รองรับเฉพาะแพ็กเกจหลักที่เป็น Super High Speed 1.5Gbps. และสามารถเพิ่ม Super Mesh ได้สูงสุดรวมกับอุปกรณ์แพ็กเกจหลัก จำนวน 4 อุปกรณ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเสริมตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเสริมใด
  ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละบริการที่สมัครใช้บริการโดยตลอดก่อนขอรับสิทธิและ/หรือสมัครใช้บริการแล้ว ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยเคร่งครัดทุกประการด้วยความสมัครใจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม Super Mesh 2Gbps.

 • ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการเสริม จะต้องจดทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (3BB Broadband Internet) ของ 3BB เป็นบริการหลัก ภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเดียวกัน และมีสถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการทุกบริการเป็นสถานที่เดียวกัน ตลอดระยะเวลาการใช้บริการเสริม
 • อุปกรณ์ ONT รุ่น AX5400(AS) มูลค่า 4,900 บาทต่อตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับการให้บริการเสริมเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และสัญญาว่าจะใช้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน บริษัทฯ จึงนำอุปกรณ์ที่ยืมดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามข้อกำหนดนี้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ และต้องส่งอุปกรณ์คืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการเสริม กรณีผู้ใช้บริการไม่คืนอุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนเก็บอุปกรณ์คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด
 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • บริการ Super Mesh รองรับเฉพาะแพ็กเกจหลักที่เป็น Super High Speed 2Gbps. และสามารถเพิ่ม Super Mesh ได้สูงสุดรวมกับอุปกรณ์แพ็กเกจหลัก จำนวน 4 อุปกรณ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเสริมตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเสริมใด
 • ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละบริการที่สมัครใช้บริการโดยตลอดก่อนขอรับสิทธิและ/หรือสมัครใช้บริการแล้ว ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยเคร่งครัดทุกประการด้วยความสมัครใจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม GIGATV Box+Content

 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยเงื่อนไขการให้บริการ เป็นบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (3BB GIGATV) ภายใต้ใบอนุญาตของบริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (“3BBTV”) ซึ่งมีข้อตกลงให้บริการในการนำออกให้บริการกับ 3BB และบริการเสริมอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ หรือบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการตกลงทำสัญญาใช้บริการในอนาคต ซึ่งให้บริการโดย 3BB, 3BBTV และ/หรือบุคคลที่สาม (ถ้ามี) รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”

บริการเสริมที่ตกลงใช้บริการ

* ระยะเวลาสัญญา คือระยะเวลาขั้นต่ำในการใช้บริการ นับตั้งแต่วันเริ่มให้บริการ ** ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *** อุปกรณ์ 3BB GIGATV BOX จำนวน 1 ชุด (1 complete set) ราคาต่อชุด 2,590 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการให้บริการเสริมเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และสัญญาว่าจะใช้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน บริษัทฯ จึงนำอุปกรณ์ที่ยืมดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามข้อกำหนดนี้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ และต้องส่งอุปกรณ์คืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการเสริม กรณีผู้ใช้บริการไม่คืนอุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนเก็บอุปกรณ์คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด

 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • ผู้ใช้บริการ GIGATV Box+Content ต้องเป็นผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลักที่ยังไม่มีบริการ GIGATV
 • ผู้ใช้บริการ 3BB GIGATV Premium + MONOMAX และบริการ 3BB GIGATV Premium Content สามารถเพิ่ม GIGATV Box2, Box3 ได้ โดยสามารถเพิ่มกล่อง ได้สูงสุด เมื่อรวมกับแพ็กเกจหลักแล้ว ไม่เกิน 3 กล่อง
 • ผู้ใช้บริการรับสิทธิการใช้งานและรับชมคอนเทนส์ เป็นไปตามแพ็กเกจหลักของผู้ใช้บริการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิการบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (3BB GIGATV) เฉพาะภายในที่พักอาศัยหรือสถานที่ติดตั้งของผู้ใช้บริการเพื่อรับชมรายการเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีหรือยินยอมให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือออกแสดง หรือทำให้ปรากฏไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในที่สาธารณะไม่ว่าวิธีการใดๆ ไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือนำไปใช้ในทางการค้าหรือเพื่อหาประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนดังกล่าวเองทั้งสิ้น และให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเสริมตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเสริมใดๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม Up Speed to 1000Mbps/1000Mbps

 • ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการเสริม จะต้องจดทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (3BB Broadband Internet) ของ 3BB เป็นบริการหลัก ภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเดียวกัน และมีสถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการทุกบริการเป็นสถานที่เดียวกัน ตลอดระยะเวลาการใช้บริการเสริม
 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • บริการ Up Speed to 1000Mbps/1000Mbps ให้บริการโดย 3BB
 • ผู้ใช้บริการ Up Speed to 1000Mbps/1000Mbps ต้องเป็นผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลักที่เป็น FTTX ที่ Speed ต่ำกว่า 1000Mbps/1000Mbps
 • ความเร็วของการดาวน์โหลดและอัพโหลด ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น และระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว๊บไซต์ที่เข้าใช้งาน และรวมถึงอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้บริการ โดยคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเป็นการให้บริการความเร็วสูงสุดบนมาตรฐานผ่านสาย LAN
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเสริมตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเสริมใด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม Home FibreLan (Extra Room)

 • ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการเสริม จะต้องจดทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (3BB Broadband Internet) ของ 3BB เป็นบริการหลัก ภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเดียวกัน และมีสถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการทุกบริการเป็นสถานที่เดียวกัน ตลอดระยะเวลาการใช้บริการเสริม
 • อุปกรณ์ ONT AX3000-Slave มูลค่า 3,400 บาทต่อตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอุปกรณ์ ATB 3116 Access Terminal Box มูลค่า 1,500 บาทต่อตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับการให้บริการเสริมเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการตามข้อกำหนดนี้และสัญญาว่าจะใช้บริการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน บริษัทฯ จึงนำอุปกรณ์ที่ยืมดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามข้อกำหนดนี้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ และต้องส่งอุปกรณ์คืนบริษัทฯ เมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการใช้บริการเสริม กรณีผู้ใช้บริการไม่คืนอุปกรณ์ หรือไม่ยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนเก็บอุปกรณ์คืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ตามมูลค่าอุปกรณ์จากผู้ใช้บริการตามอัตราและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด

 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • บริการ Home FibreLan (Extra Room) ให้บริการโดย 3BB
 • ผู้ใช้บริการ Home FibreLan (Extra Room) ต้องเป็นผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก Home FibreLan โดยสามารถเพิ่ม Extra Room ได้สูงสุด เมื่อรวมกับแพ็กเกจหลักแล้ว ไม่เกิน 5 จุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการย้ายจุดติดตั้ง ตลอดสัญญาการใช้บริการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเสริมตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเสริมใดๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเสริม Fixed Voice

 • ผู้ใช้บริการที่จะใช้บริการเสริม จะต้องจดทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (3BB Broadband Internet) ของ 3BB เป็นบริการหลัก ภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการ และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเดียวกัน และมีสถานที่ติดตั้งบริการ และที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการทุกบริการเป็นสถานที่เดียวกัน ตลอดระยะเวลาการใช้บริการเสริม
 • ค่าบริการเสริมไม่รวมกับค่าบริการแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ และค่าบริการเสริมนี้จะรวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการเสริมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลัก ตลอดจนสถานที่ติดตั้งหรือใช้บริการเสริมจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่ใช้บริการแพ็กเกจหลัก
 • บริการ Fixed Voice ให้บริการโดย 3BB
 • ผู้ใช้บริการ Fixed Voice ต้องเป็นผู้ใช้บริการแพ็กเกจหลักที่อุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้บริการรองรับบริการ Fixed Voice

o รับสิทธิใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 1 เลขหมาย

o รับสิทธิโทรฟรีภายในเครือข่าย

o รับสิทธิโทรฟรีทางไกลนอกเครือข่ายภายในประเทศและใช้งานปกติ จำนวน 200 นาที โทรเกิน 200 นาที คิดอัตราโทรนาทีละ 0.5 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่รวมการโทรไปต่างประเทศ (IDD) และไม่รวมการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)

o อัตราโทรทางใกล้ภายในประเทศนอกเครือข่าย ครั้งละ 1.50 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์ประจำที่เอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการเสริมตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการเสริมใดๆ