เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

ช่วยเหลือ

การขอยกเลิกบริการ

การขอยกเลิกบริการ คือ การที่ผู้ใช้บริการขอยกเลิกสัญญาการใช้บริการและไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป สามารถทำได้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการครบตามที่ระบุในสัญญาแล้วเท่านั้น
ในกรณีขอยกเลิกบริการขณะที่ยังไม่ครบตามสัญญา ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าส่วนลดคืนให้แก่บริษัทฯตามจำนวนที่บริษัทฯได้ให้ส่วนลดกับลูกค้า โดยบริษัทฯจะคำนวณส่วนลดคืนตามจำนวนวันที่ใช้งานคงเหลือก่อนครบสัญญาและต้องคืนอุปกรณ์ (กรณียืมอุปกรณ์) ทั้งหมดในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

เอกสารประกอบ
กรณีบุคคลธรรมดา : เอกสารทุกฉบับต้องได้รับการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประชาชน

กรณีนิติบุคคล 
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
• เอกสารทุกใบต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม

ยกเว้นในกรณีที่ใช้งานไม่ครบตามสัญญา ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าส่วนลดคืนให้แก่บริษัทฯตามจำนวนที่บริษัทฯได้ให้ส่วนลดกับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะคำนวณส่วนลดคืนตามจำนวนวันที่ใช้งานคงเหลือก่อนครบสัญญา และต้องคืนอุปกรณ์ (กรณียืมอุปกรณ์) ทั้งหมดในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

สถานที่ดำเนินการ ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ที่ สามบีบีช็อป ทั่วประเทศ