ช่วยเหลือ

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ คือ การแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้จดทะเบียนสิทธิ์การใช้งาน 3BB จากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่
กรณีบุคคลธรรมดา เช่น นาย ก. ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น นาย ข. หรือกรณีนิติบุคคล เช่น บริษัท A เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท B โดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจยังเป็นชุดเดิม

เอกสารประกอบ
กรณีบุคคลธรรมดา : เอกสารทุกฉบับต้องได้รับการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ
• สำเนาบัตรประชาชน

กรณีนิติบุคคล : เอกสารทุกฉบับต้องได้การประทับตราและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
• สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อจดทะเบียนบริษัทเป็นชื่อใหม่ (ภ.พ. 09)
• เอกสารทุกใบต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ค่าธรรมเนียม ไม่มี
สถานที่ดำเนินการ : ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ที่ สามบีบีช็อป ทั่วประเทศ