ช่วยเหลือ

การเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร

เปลี่ยนสถานที่จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยสถานที่จัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการไม่จำเป็นต้องเป็นที่เดียวกับสถานที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ต

เอกสารประกอบ
กรณีบุคคลธรรมดา : เอกสารทุกฉบับต้องได้รับการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประชาชน

กรณีนิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
• เอกสารทุกใบต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ค่าธรรมเนียม ไม่มี

สถานที่ดำเนินการ ลูกค้าสามารถดำเนินการผ่านทาง 3BB Contact Center 1530 หรือ สามบีบีช็อป ทั่วประเทศ