เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

ช่วยเหลือ

การเปลี่ยนประเภทหรือความเร็วแพ็กเกจ

การขอเปลี่ยนประเภทหรือความเร็วแพ็กเกจในการใช้บริการ คือ การที่ผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือความเร็วแพ็กเกจจากที่สมัครไว้เดิม เช่น เปลี่ยนประเภทแพ็กเกจจากเดิม 3BB Fiber 100M เป็น 3BB Fiber 200M

เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
• เอกสารทุกใบต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ค่าธรรมเนียม ไม่มี

สถานที่ดำเนินการ : ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ที่ สามบีบีช็อป ทั่วประเทศ หมายเหตุ : การขอเปลี่ยนความเร็ว (Speed) หรือเปลี่ยนแพ็กเกจ นั้นนับอายุสัญญาต่อเนื่อง ฟรีค่าธรรมเนียม