ช่วยเหลือ

การเปลี่ยนสถานที่ใช้บริการ

หมายถึงการย้ายจากบ้านเลขที่หนึ่งไปยังอีกบ้านเลขที่หนึ่ง โดยแนะนำให้ลูกค้าติดต่อศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้บริการปลายทางว่าสามารถให้บริการได้หรือไม่

• สัญญาการใช้งาน นับสัญญาการใช้งานใหม่ กรณีมีการเดินสายภายใน และติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ จะต้องชำระเพิ่ม 420 บาท (เดินสายภายใน 320 บาท และอุปกรณ์เชื่อมต่อ 100 บาท)

เอกสารประกอบ
กรณีบุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน

กรณีนิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
• เอกสารทุกใบต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

หมายเหตุ
ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบสถานที่ติดตั้งใหม่ก่อนว่าสามารถให้บริการได้ จึงดำเนินการขอเปลี่ยนสถานที่ใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม ไม่มี

สถานที่ดำเนินการ : ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ที่ สามบีบีช็อป ทั่วประเทศ