เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงเรียนควนสุบรรณ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 63 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา และในวันที่ 11 กันยายน 63 ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนางปณิตา พยาคภิบาล ผู้จัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการมอบ Broadband Internet Fiber ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนควนสุบรรณ ซึ่งมีนางสาวสุดา แป๊ะป๋อง รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนควนสุบรรณ และนายธงชัย ด้วงทองแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนควนสุบรรณ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โรงเรียนควนสุบรรณเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา มีนักเรียน 182 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนควนสุใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี

202011250930-Cover-1090x730
202011250933-Cover-1090x730-1
202011250933-Cover-1090x730-2

โรงเรียนท่าชนะ

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 63 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา โดยมีตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ นายสมศักดิ์ ทองสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ และ นาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โดยมอบ Broadband Internet ให้โรงเรียนท่าชนะใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี ปัจจุบันโรงเรียนท่าชนะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น –มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 1,228 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 10 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

202011250915-Cover-1090x730
202011250915-Inside-1090x730-1
202011250915-Inside-1090x730-2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 63 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา และในวันที่ 11 กันยายน 63 ตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานี โดยนางปณิตา พยาคภิบาล ผู้จัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber  ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ซึ่งมีนายอโณชัย วิเศษกลิ่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง และ ดร.อเนก สุดจำนงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 470 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี โดยมอบ Broadband Internetให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี

202011250921-Cover-1090x730
202011250922-Inside-1090x730-1
202011250922-Inside-1090x730-2
202011250922-Inside-1090x730-3

โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 63 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School“Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาโดยมีตัวแทน 3BB สุราษฎร์ธานี นางสาวกัณทิมา เกตุแก้ว ได้ทำการมอบBroadband Internet Fiber ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ นายศักดา ทองท่าชี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต และนายสุทธิ ไชยกุล คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพรหมรังสิต เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ ให้กับโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตใช้งาน เป็นระยะเวลา 1ปี ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพรหมรังสิตเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียน 95 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

202011250910-Cover-1090x730
202011250910-Inside-1090x730-1
202011250910-Inside-1090x730-2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 63 3BB จังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรม 3BB CSR To School “Broadband Internet เพื่อการศึกษาฟรี “ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษาโดยมีตัวแทนผู้บริหาร 3BB จังหวัดชุมพร นางพรพนา ผลเกษร ได้ทำการมอบBroadband Internet FTTx ความเร็ว 1000Mb/100Mb พร้อมอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ จ่าสิบเอก ศิริชัย กิตติสุบรรณ ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร และ นางสาวบุษรา รักขันโท เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ ใช้งานเป็นระยะเวลา 1ปี ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล1 มีนักเรียน 47 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ซอยอนุกูล1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

202011250905-Cover-1090x730
202011250905-Inside-1090x730