เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของคุณ อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
3BB WEBSITE

ด้วยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มจัสมิน ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากไหน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านโดยตรง

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ในกรณีต่อไปนี้:

 • ท่านติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลจากบริษัท
 • ใบสมัครใช้บริการ หรือแบบคำขอใช้บริการ หรือแบบคำขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงบริการ
 • ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน
 • ท่านได้ทำแบบสอบถามหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ทางโทรศัพท์ อีเมล
  แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์อื่นของบริษัท หรือผ่านพนักงานของบริษัท
 • ท่านทำรายการหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ของบริษัท

1บริษัทในกลุ่มจัสมิน หมายถึง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อันได้แก่ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด, บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด, บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด,บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด, บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด, บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด, บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด, บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด, บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด, บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จำกัด และบริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (ในกรณีเพิ่มเติมในภายหลัง จะแจ้งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทราบบนเว็ปไซต์ www.3bb.co.th)

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก (Third Party)

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่แนะนำท่านให้แก่บริษัท หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริษัทในกลุ่มจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/บริการ/เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นอื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น โดยบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน เช่น

 • ข้อมูลการใช้บริการของท่าน ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้บริการเพื่อใช้บริการหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัท
 • การระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่างๆ ได้ โดยท่านสามารถควบคุม
  การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวผ่านการตั้งค่าอุปกรณของท่านได้ ทั้งนี้ ระบบการตั้งค่าอาจมีความแตกต่างกันตาม
  แต่ระบบปฏิบัติการ
 • การใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น โดยช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

3.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายประเภทเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือที่ท่านให้ความยินยอมไว้ โดยสามารถจำแนกจัดกลุ่มประเภทข้อมูล อาทิ

ประเภทข้อมูล รายละเอียด
1. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
2. ข้อมูลการเงิน เช่น เลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือการชำระเงิน รวมทั้งจำนวนเงิน วันและเวลาการชำระเงิน
3. ข้อมูลการสื่อสาร เช่น บันทึกข้อมูลสนทนา ข้อมูลการสื่อสารทางอีเมล ข้อมูลการบันทึกเสียง
4. ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลขประจำอุปกรณ์หรือตัวเลขอื่นๆ ที่ไม่ซ้ำกัน ประเภทอุปกรณ์ รุ่นและยี่ห้อเครื่อง ข้อมูลตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์ การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone) ที่ตั้ง (location) รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น
5. ข้อมูลการใช้งานบริการ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีการสมัครและใช้งาน, ระยะเวลาและวันที่ท่านเข้าสู่ระบบการใช้บริการ, ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน, พฤติกรรมการใช้บริการ เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์มหรือหน้าเว็บไซต์หรือรายการที่ท่านเข้าชม จำนวนเวลาหรือรายการที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่เข้าชมหรือการกด
ดูเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัท

3.2 กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เว้นแต่
(1) ได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง (explicit consent)
(2) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้
(3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น

 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา (contract) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ เช่น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ การให้บริการดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพการให้บริการ การปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบข้อซักถาม แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง โดยบริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลเพื่อการจัดการ เช่น การยืนยันตัวตน หรือการรวบรวมข้อมูลกรณีเกิดปัญหาเพื่อฟ้องร้องต่อการไม่ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งเพื่อการจัดทำรายงานภายในของบริษัท การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท และการดำเนินการอันเป็นการจำเป็นอันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (Legal Obligation) บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลนั้นมีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  ไซเบอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับกำหนดให้ส่งข้อมูล เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท เป็นต้น อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4.2 กรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นและมีวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการให้ท่านรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกหรือถอนการให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัท
4.3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับหรือที่เก็บรวบรวมมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น หรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย อาทิ
1) ให้บริการตามสัญญากับลูกค้า
2) ให้บริการลูกค้า (Customer Service) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • การติดต่อกับลูกค้าเพื่อดำเนินตามคำขอของลูกค้า
 • การติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งใบแจ้งค่าบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการ ใบเสร็จรับเงิน
 • ให้บริการหลังการขาย
 • จัดการด้านสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 • รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
 • รับแจ้งประสานงานเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานของลูกค้า
 • อำนวยความสะดวกลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูล การชำระเงิน และการจัดการสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

3) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริการของบริษัท เช่น

 • รายงานสถิติเรื่องจำนวนลูกค้าเพื่อการวางแผนการตลาด
 • พัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ แอปพลิเคชั่น แก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการ แอปพลิเคชั่น และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการรับบริการจากบริษัท
 • ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของท่าน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่ท่านใช้งานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของท่าน

4) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง และการป้องกันอาชญากรรม

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • เพื่อป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของบริษัท และรายงานท่านหากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านโดยผิดปกติ
 • เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และยืนยันช่องทางการติดต่อ

5) เพื่อส่งข่าวสารโปรโมชั่น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านอาจสนใจ อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของของท่านเกินสมควร  เช่น บริการอินเทอร์เน็ต บริการกิจการกระจายเสียง บริการกิจการโทรทัศน์ บริการช่องทางชำระเงิน การทำบริการทางดิจิทัล การวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือบริการอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้ท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ท่าน

4.4 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลและ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจมีขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ให้บริการ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ ในกรณีที่ท่านต้องให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการให้ท่านรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ผ่านอุปกรณ์ให้บริการ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ

บริษัทอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของบริษัทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการบริการจากบริษัท หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัท หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

4.5 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง หรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติ
สัมพันธ์ด้วย (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น บริษัทในกลุ่มจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้สนับสนุนการขาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งรวมตลอดถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทหรือของบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นให้บริการแก่บริษัทหรือแก่ท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท

(2) หน่วยงานกำกับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล

(3) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องของบริษัทตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(4) บุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัทหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในเชิงลึก (due diligence purpose) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนร่วม การควบรวม การโอนกิจการ หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สิน
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมตลอดถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของบริษัท และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานเพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของบริษัท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย โดยมีมาตรการดังนี้

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของบริษัทอีกต่อไป
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัยและต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

6.2 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการหรือมีนิติสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น มาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีการให้บริการสิ้นสุดลง บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่บริการสิ้นสุดลง เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้จัดเก็บเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าว หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทจะเก็บไว้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

7. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

1. Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):
บริษัทใช้ Cookies เพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือของท่านเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น Cookies ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
2. Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies):
บริษัทใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ ของบริษัทมีการใช้งานอย่างไร บริษัททำข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์บริษัทกับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท

8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัท และการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เท่านั้นหากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือบริการหรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลอื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ อุปกรณ์ให้บริการ หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน.
2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
3. ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)
4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)
5. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)

11. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 200 หมู่ 4  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่องทางการติดต่อ:      Call Center :  1530
E-mail : contact@3bb.co.th
รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
ชื่อ:   นายสุรชัย ชมเพลินใจ
สถานที่ติดต่อ:  200 หมู่ 4  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ช่องทางการติดต่อ: E-Mail  : DPOOFFICE@ais.co.th