ช่วยเหลือ

การโอนเปลี่ยนผู้ใช้บริการ

การโอนเปลี่ยนผู้ใช้บริการ คือ การแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการจากรายเดิมเป็นบุคคลอื่น โดยที่สถานที่ติดตั้งยังเป็นที่เดิม ซึ่งผู้ใช้บริการรายเดิมเรียกว่า “ผู้โอน” และบุคคลใหม่เรียกว่า “ผู้รับโอน”

เอกสารประกอบ
กรณีบุคคลธรรมดา : เอกสารทุกฉบับต้องได้รับการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอน และผู้รับโอน
• ดำเนินการโดยผู้โอน และผู้รับโอนจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการทั้ง 2 ฝ่าย (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สะดวกให้เซ็นมอบอำนาจในสำเนาบัตรประชาชน และให้อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการแทน)

กรณีนิติบุคคล : เอกสารทุกฉบับต้องได้การประทับตราและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
• เอกสารทุกใบต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ค่าธรรมเนียม ไม่มี

สถานที่ดำเนินการ ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ที่ สามบีบีช็อป ทั่วประเทศ