Tag - pin

ดู Prime Video 3 เดือนจ่ายราคาเดือนเดียว 149 บาท

สมัครด้วยเบอร์เอไอเอส ดู Prime Video 3 เดือนจ่ายราคาเดือนเดียว 149 บาท (ปกติ 447 บาท) หลังจากนั้น 149 บาท/เดือน สมัครกด *144#โทรออก หรือคลิก https://m.ais.co.th/PVMSWeb
หรือคุ้มทั้งปีเพียง 999 บาท (ปกติ 1,788 บาท) สมัครกด *144*1#โทรออก หรือคลิก https://m.ais.co.th/PVYSWeb
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ก.ค. 67

Cloud IP Camera

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ :

 1. บริการเสริม Cloud IP Camera หมายถึง บริการพื้นที่เก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิด (IP Camera) บน Cloud โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหรือเรียกดูข้อมูลภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ ณ ปัจจุบัน (Real-Time) และแบบย้อนหลัง (Playback) ผ่านช่องทาง Mobile Application ที่บริษัทกำหนด
 2. ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเสริม Cloud IP Camera อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมข้อมูลส่วน บุคคลหรือ ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการใช้บริการเสริม Cloud IP Camera ผ่าน Mobile Application ที่ได้ลงทะเบียน และเชื่อมต่อกับ IP Camera ด้วยตนเอง ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 3. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ Cloud IP Camera เดือนละ 99 บาท/เดือน/จุดบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เว้นแต่ได้รับส่วนลด ตาม รายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจหลัก
 4. รับสิทธิ์บริการเสริม Cloud IP Camera สามารถดูภาพย้อนหลังได้ 7 วัน จากอุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันที่กำหนด ตลอด ระยะเวลา การใช้บริการ
 5. รับส่วนลดค่าใช้IP Camera 1 ตัว/จุดบริการ มูลค่า 1,290 บาท โดยกรรมสิทธิ์อุปกรณ์จะเป็นของลูกค้าเมื่อใช้บริการครบ สัญญา 24 เดือน และจ่ายค่าบริการครบถ้วนแล้ว
 6. สามารถสมัครบริการเสริม Cloud IP Camera สูงสุดไม่เกิน 5 แพ็กเกจ/หมายเลขอินเทอร์เน็ต
 7. ระยะเวลาใช้บริการของแต่ละแพ็กเกจข้างต้นเริ่มนับตั้งแต่วันที่กล้องวงจรปิด (IP Camera) ของแพ็กเกจนั้นถูกส่งถึงผู้ใช้บริการ
 8. เมื่อตกลงรับสินค้าแล้ว ไม่สามารถคืนสินค้าได้ เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครและติดตั้งบริการตามระยะเวลาสัญญาที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 9. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลักบริการ 3BB FIBRE3 สิทธิต่างๆ ตามแพ็กเกจเดิมจะสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ
 10. ผู้ใช้บริการจะได้รับส่วนลดค่าใช้ IP Camera ตามจำนวนข้างต้นพร้อมได้รับโอนกรรมสิทธิ์เครื่อง ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่า บริการเสริม Cloud IP Camera ครบตามระยะเวลาแพ็กเกจนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว
 11. กรณีการใช้บริการเสริม Cloud IP Camera ของแพ็กเกจใดสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาแพ็กเกจไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ใช้บริการ ตกลงชำระค่าเสียหายในอัตราเท่ากับส่วนลดค่าใช้ IP Camera (ต่ออุปกรณ์) ของแพ็กเกจนั้นให้แก่บริษัท
 12. เมื่อครบระยะเวลาใช้บริการตามแพ็กเกจ ระบบจะต่อระยะเวลาใช้บริการตามอัตราและเงื่อนไขของแพ็กเกจใหม่ ณ ขณะนั้นให้แบบอัตโนมัติโดยบริษัทจะส่ง SMS แจ้งไปยังผู้ใช้บริการก่อนครบระยะเวลาแพ็กเกจ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อไปให้แจ้งยกเลิกการใช้บริการ มายังบริษัทก่อนครบระยะเวลาแพ็กเกจนั้นๆ
 13. หากผู้ใช้บริการย้ายสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์บริการอินเทอร์เน็ต 3BB FIBRE3 ไม่เป็นเหตุให้การใช้บริการเสริม Cloud IP Camera สิ้นสุดลง
 14. กรณีการใช้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้งาน Mobile Application ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อการเข้า ถึงหรือ เรียกดูข้อมูลภาพเคลื่อนไหวได้และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวบนระบบ Cloud จะถูกลบทันทีนับแต่วันสิ้นสุดการใช้บริการและ ไม่สามารถเรียกคืน ข้อมูลภายหลังวันสิ้นสุดการใช้บริการได้
 15. การให้บริการหลังการขาย IP Camera จะสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาแพ็กเกจที่สมัครครั้งแรก หรือเมื่อการใช้บริการตามแพ็กเกจได้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด หลังจากนั้นผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอรับบริการหลังการขายกับผู้ผลิต IP Camera ได้โดยตรง
 16. ผู้ใช้บริการตกลงยืนยันว่าผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลภาพเคลื่อนไหวในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบบริการเสริม Cloud IP Camera อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วตลอดระยะเวลาใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 17. สามารถดูรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/fibre/services/cloud-ip-camera/
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3BB Points Transfer to AIS Points

3BB Points Transfer to AIS Points

 

1. การโอนคะแนนสะสม 3BB Points สงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้า 3BB ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ที่มีหมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสหรือ เน็ตบ้านเอไอเอสไฟเบอร์ (ขึ้นต้นด้วย 880) เท่านั้น

2. การโอนคะแนนสะสม 3BB Points เป็น AIS Points ต้องทํารายการผ่านทางช่องทาง 3BB Member Application เท่านั้น

3. คะแนนสะสม 3BB Points ทุกๆ 3 คะแนน สามารถโอนเป็นคะแนนสะสม AIS Points ได้ 1 คะแนน

4. จํากัดการโอนคะแนนสะสม3BB Points สูงสุด 300 พอยท์/แคมเปญ

5. คะแนนสะสม 3BB Points จะถูกตัดทันที และลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ยืนยันไว้ขณะทํารายการโอนคะแนนสะสมผ่าน 3BB Member Application

6. หลังจากทํารายการโอนคะแนนเสร็จสมบูรณ์คะแนนสะสม AIS Points จะถูกโอนเข้าอัตโนมัติ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ AISหรือ หมายเลขเน็ตบ้าน AISที่ลูกค้าระบุให้รับคะแนนAIS Points ในทันที

7. คะแนนสะสมที่โอนสําเร็จแล้วไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่ สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การโอนคะแนน จากการกระทําใด ๆ ก็ ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อโปรโมชันนี้หรือต่อบริษัท

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

10. สามารถโอนคะแนนสะสม3BB Points เป็นAIS Points ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

SUPER MESH 1.5GB

การทดสอบความเร็วผ่านอุปกรณ์หลัก T3 T640A (ก่อนการเชื่อมต่อ Router เสริม หรือ Mesh)

- ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน WiFi 1.5Gbps/500Mbps

- ทำความเร็วได้สูงสุดผ่าน LAN 900/500Mbps

3BB Home FibreLAN

รายละเอียดเพิ่มเติม แพ็กเกจ HOME FibreLAN

 • บริการ 3BB HOME FibreLAN ติดตั้ง โดยใช้สายเคเบิลใยแก้วโปร่งใส (Transparent Fiber Optic) ในการเชื่อมต่อแต่ละห้อง เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดระดับ 1Gbps
 • เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับที่พักอาศัย (Fibre to the Home(FTTH)) เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการรายเดือน เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับฟรีส่วนลดค่าติดตั้ง มูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้บริการแพ็กเกจ HOME FibreLAN ต่อเนื่องครบ 24 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากการใช้บริการสิ้นสุดก่อนครบ 24 รอบบิล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าติดตั้งคืนในอัตราที่ได้มีการหักลดลง ตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว (พร้อมคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทางบริษัท)
 • เมื่อใช้บริการแพ็กเกจนี้แล้ว ลูกค้าไม่สามารถย้ายจุดติดตั้งได้ ตลอดสัญญาการใช้งาน
 • ลูกค้าต้องชำระค่าแรกเข้า 1,000 บาท สำหรับแพ็กเกจการใช้งาน 3 ห้อง หรือชำระค่าแรกเข้า 2,000 บาท สำหรับแพ็กเกจการใช้งาน 4 ห้อง หรือ 5 ห้อง
 • กรณีลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ แพ็กเกจนี้ และได้รับการเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ จะต้องเปลี่ยนระยะเวลาใช้บริการเดิมเป็นอย่างน้อย 24 รอบบิล ตามแพ็กเกจนี้ พร้อมรับส่วนลดค่าติดตั้ง มูลค่า 5,000 บาท นับตั้งแต่วันติดตั้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 24 รอบบิล
 • รับสิทธิ์ยืมใช้อุปกรณ์ – แพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 3 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 3 เครื่อง มูลค่ารวม 16,770 บาท – แพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 4 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 4 เครื่อง มูลค่ารวม 22,360 บาท หรือแพ็กเกจสำหรับการใช้งาน 5 ห้อง ได้รับอุปกรณ์ จำนวนรวม 5 เครื่อง มูลค่ารวม 27,950 บาท

 

Terms and Conditions

 • The 3BB Home FibreLAN package comes with transparent optical-fibre cables for individual room connection to deliver the best connectivity of 1Gbps in every room.
 • The Home FibreLAN package can be applied for both individual customers and Juristic customers registered for Fibre to the Home (FTTH) only.
 • The monthly service fees are VAT-exclusive.
 • The installation and wiring fee of THB 5,000 is payable in the first monthly cycle. Alternatively, the THB 5,000 installation and wiring fee will be discounted should a customer use the Home FibreLAN package for 24 consecutive billing cycles, counted from the installation date. Should the service be terminated for any reason before 24 billing cycles, the customer is liable for payment of fines, which will be calculated from the length of services provided.
 • Once this package has been initiated, the customer may not relocate the point of installation throughout the contract period.
 • The activation fee of THB 1,000 will be incurred for Package for a 3-room service or THB 2,000 will be incurred for Package for a 4-room service or a 5-room service
 • Existing 3BB customers who wish to switch over to this package and require a replacement for the existing equipment or additional equipment will be required to enter upon a 24-month billing cycle service in accordance with the terms and conditions of this package. Yet, a THB 5,000 discount on the initial set-up and wiring fee, which will be initiated from the installation date, will be offered.
 • Customers cannot change to a lower speed internet package during the period of 24 billing cycles.
 • The privileges for the customers to borrow additional equipment are detailed below:
 • Package for a 3-room service: Get 3 units worth THB 16,770 totally.
 • Package for a 4-room service: Get 4 units worth THB 22,360 totally.
 • Package for a 5-room service: Get 5 units worth THB 27,950 totally.